Đẹp nhất con gái làng Tranh,
Chua ngoa kẻ Nhót, ba vành kẻ Om.


Khảo dị:
Đẹp nhất con gái làng Chanh,
Chua ngoa làng Nhót, ba vành kẻ Om.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002