Đẹp nhất con gái làng Tranh,
Chua ngoa kẻ Nhót, ba vành kẻ Om.


Khảo dị:
Đẹp nhất con gái làng Chanh,
Chua ngoa làng Nhót, ba vành kẻ Om.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001