Đẹp chi cái áo vải sồng,
Đẹp chi con gái lộn chồng mà thương.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009