Đắp nấm trồng chanh,
Chả được ăn quả, chiết cành cho cam.
Ngỡ người ra dạ Bắc, Nam,
Nhất nhật bất kiến như tam thu hề.
Ước gì quế sánh với hồi,
Ước gì thục nữ sánh người trượng phu.
Ước gì dưới võng trên dù,
Vợ chồng giai lão ở đời với nhau.
Người đừng tưởng gió trông mây,
Một đây với đấy yêu thì chớ ghen.
Làm quen chả được nên quen.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001