Đắp lò mà sắm nồi rang,
Đôi quang đòn gánh vắt ngang mĩ miều.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001