Đắp bờ thì phải khai mương,
Đuối soi hang tối không trường nẻo quanh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001