Đắp đập thì có be bờ,
Sóng gió chả có, sao lờ tôi trôi?
Con cá nó ở trong lờ,
Nước thì mặc nước, đợi chờ lấy nhau.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004