Đắng cay ta phải chung phần,
Có chân giày dép, em cần làm chi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001