Đắng cay cũng phải nuốt đi,
Ăn thì ăn vậy, ngon gì mà ngon.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001