Đầu xóm nọ có cây núc nác,
Đường xóm kia lắm cát dễ đi.
Cô kia óng ả làm chi,
Để cho anh nọ tin đi mối về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001