Đầu trọc lông lốc bình đào,
Nhà ai có cỗ, thì vào gặm xương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001