Đầu năm ăn quả tranh yên,
Cuối năm ăn bưởi lại thêm đèo bòng.
Ăn bưởi thời nhớ đến bòng,
Ăn cam nhớ quít, ăn hồng nhớ hương.
Ăn mít lấy hạt mà ương,
Một chiếu đôi giường biết trải nơi nao.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001