Đầu làng có một cây trôi
Mượn thợ đánh xuống đóng đôi chiếc đò
Này đôi chiếc đò
Rước o nhân ngãi
Đứng lại mà xem
Đò dọc, đò ngang
Đôi đò đôi chữ
Ớ o lịch sự!
Anh không lấy tiền
Rồi sau nhân ngãi kết duyên


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001