Đầu làng có con chim xanh,
Ăn no tắm mát đậu cành dâu da.
Anh thương cô mình tha thiết thiết tha,
Cành cao cao vổng, cành la la đà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001