Đầu gành có con ba ba,
Kẻ kêu con trạch, người la con rùa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001