Đầu gà má lợn thì chê,
Lấy anh câu ếch rủ rê ao bèo.


Khảo dị:
Đầu gà má lợn thì chê,
Lấy thằng câu ếch di rê ao bèo.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001