Đầu chợ có trái bí rợ
Cuối chợ có trái bí đao
Giữa chợ có đĩa môn xào
Anh Hai tôi, chị Sáu tôi gặp nhau như liễu gặp đào
Đặng mà liệu tính ngày nào hiệp hôn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001