Đầu đi đuôi lọt


Dị bản: "Đầu xuôi đuôi lọt".

Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005