Đầu đội chúa, vai mang cốt mẹ
Tay dìu dắt cha già
Gặp mặt đây nước mắt nhỏ sa
Thò tay trong túi bà ba
Lấy cái khăn mu soa anh chặm
Đạo vợ chồng ngàn dặm không quên


Khảo dị:
Đầu thì công chúa
Vai
mang cốt mẹ
Tay dác cha già
Gặp mặt em nước mắt nhỏ ra
Anh lấy vạt áo dà
anh chặm
Điêu cang thường ngàn dặm chẳng quên

(Áo dà: Áo nhuộm vỏ cáy dà, có màu vàng)
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001