Đấy song đây cũng mây già,
Đấy con đô đốc đây cũng cháu bà quận công.


Khảo dị:
Đấy quỳ đây cũng mây già,
Đấy con ông tổng đốc, đây cũng cháu bà quận công.
Đấy mây đây cũng song già,
Đấy quan tổng đốc đây bà quận công.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001