Đấy lạ thì đây cũng lạ,
Em kêu anh dạ, thiên hạ đều khen.
Tưởng là đó nhúm đây nhen,
Hai tim hiệp lại như đèn mới xinh.
Ai ngờ anh bạn phỉnh mình,
Qua cầu rút nhịp để mình bơ vơ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001