Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp
Nhớ trông tha thiết, tội nghiệp cho em!
Ôm sầu chất thảm ngày đêm
Năm canh lăn lội, ngửa nghiêng một mình


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001