Đất xấu trồng cây khẳng khiu,
Những người thô tục nói điều phàm phu.


Khảo dị:
Đất cứng trồng câu khẳng khiu,
Những người thô tục nói điều phàm phu.
Đất rắn trồng cây khẳng kheo,
Những người trần tục nói điều phàm phu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001