Đất xóm Đồng trồng cây ngô đồng,
Đồng nhân đồng lạc tạc chữ đồng làm ghi.
- Vui xuân, xuân lại gặp xuân,
Tứ thời phong cảnh gặp tuần xuân lai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001