Đất trời sinh được đôi ta
Đố em trời đất trải ra rõ ràng?
- Dưới đất có đông, có tây
Có nam có bắc có cây ngô đồng
Dưới đát có núi có sông
Có thuyền chở khách, có ông lái đò
Dưới đất có vườn trồng hoa
Đó là hoa cúc đây là hoa lan
Dưới đất có chùa trăm gian
Có động Từ Thức có hang lên trời
Dưới đất lại có Lam Kinh
Có cầu có quán có dinh bán hàng
Dưới đất có mỏ bạc vàng
Mỏ đồng, mỏ kẽm, mỏ ngang, mỏ chì
Mỏ thiếc mỏ sắt thiếu chi!
Bài đất em hoạ vân vi đã rồi
Bây giờ còn đến bài trời
Nhường anh hoạ lại mấy lời cùng nghe


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001