Đất trả cho vua, chùa trả cho sãi,
Bao nhiêu nhân ngãi thiếp trả cho chàng,
Thiếp lui về chốn cũ để mở hàng bán buôn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001