Đất ta Chu Hoá có gì,
Nhờ nương lá cọ chẳng thì đói meo.
Ngày ngày bán lá chợ chiều,
Kẻ đi người lại dập dìu cũng vui.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001