Đất tốt trồng cây rườm rà,
Những người thanh lịch nói ra quý quyền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001