Đất tốt trồng cây rườm rà,
Những người thanh lịch nói ra quý quyền.


Khảo dị:
Đất tốt trồng cây rườm rà,
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002