Đất sông lại lở xuống sông,
Không ai chờ bạn như công ta chờ.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)