Đất rắn nặn chẳng nên nồi,
Anh đi lấy vợ cho tôi lấy chồng.


Khảo dị:
Đất xấu nặn chẳng nên nồi,
Dầu anh có vợ thì tôi chồng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001