Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc,
Bời mang chữ nghèo bạn ngọc có đôi.


Khảo dị:
Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc,
Anh mảng lo nghèo bạn ngọc có đôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001