Đất khô đi bộ mới tài,
Không chồng mà có con trai mới tình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001