Đất có bồi có lở,
Người có dở có hay.
Coi theo thời mà ở,
Chọn theo cỡ mà xài.
Dầu ai ỷ thế cậy tài,
Em giữ lòng thục nữ dùi mài gương trong.


Khảo dị:
Đất có bồi có lở,
Người có dở có hay.
Em nguyền một tấm lòng ngay,
Đinh ninh một dạ, đến ngày trăm năm
.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001