Đất bờ lở xuống dưới sông,
Anh hàn răng được, tiếc công hàng cừ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001