Đất bằng nổi tiếng sấm ran,
Mời chàng ở lại thiếp than đôi lời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001