Đất Phú Mỹ, chữ mỹ là đẹp,
Đất Đa Lộc, chữ lộc là giàu.
Em đến đây muốn cho đẹp trước giàu sau,
Lửa hương càng đượm, càng lâu, càng bền.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002