Đất Châu Thành nam thanh, nữ tú
Trong vườn thú đủ các thứ chim
Em trách ai mọn dạ kiếm tìm
Đem lời huyễn hoặc lỗi nềm tóc tơ


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001