Đất Châu Thành anh ở
Xứ Cần Thơ nọ em về
Bấy lâu sông cận, biển kề
Phân tay mai trúc, dầm dề hột châu


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)