Đất Bụt mà ném chim trời,
Chim thì bay mất, đất rơi xuống đầu.


Khảo dị:
Đất Bụt đem ném chim trời,
Chim thời bay mất, đất rơi vào chùa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001