Đất đâu đất lạ đất lùng,
Đi làm lại có thổ công ngồi bờ?
Thổ công không có người thờ,
Cho nên mới phải vẩn vơ ngoài đồng.


Bài này nhằm đả kích bọn địa chủ ngồi ở đầu bờ để ốp người làm công.

Khảo dị:
Đất đâu, đất lạ, đất lùng,
Đi làm lại có thổ công ngồi bờ.
Ngồi bờ lại chả ngồi không,
Hai tay chống gối, mắt trông
người làm.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001