Đấng trượng phu đừng thù mới đáng,
Đấng anh hùng, đừng oán mới hay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001