Đạo vợ chồng duyên kim nợ cải,
Thiếp thưa chi thưa mãi thưa hoài.
Giá thú bất khả luận tài,
Chớ có so đo tiền bạc đòi hoài cho to.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001