Đạo làm trai anh không lo tích cốc phòng cơ
Mưa dông một trộ, bấy giờ mới nỉ năn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001