Đạo hằng tình ngỡi chí thâm,
Làm sao cho đặng ngọc cầm liền tay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001