Đạn đâu mà bắn chim trời,
Lưới đâu mà thả những nơi cá thần.
Một mai thiên hạ xoay vần,
Con chim trời anh cũng bắt, con cá thần anh cũng câu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004