Đại phú do thiên, tiểu phú do cần,
Thức khuya dậy sớm tảo tần cho quen.


Khảo dị:
Đại phú do thiên, tiểu phú do cần,
Thức khuya dậy sớm, tảo tần với anh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001