Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố
Cây cả trôi sông không mong trở lại
Một mai anh có xa nàng thiên số sử nhiên


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001