Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố
Bạn chộ ta nghèo, duyên số giả lơ
Tiếng đồn em trọn kén lựa tơ
Nước giữa dòng chê đục, nước bên kia khen trong


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001