Đại giả vương, tiểu giả hầu,
Hai nơi cũng muốn bắc cầu hoà hai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001