Đại Hoàng phong cảnh hữu tình,
Của nhiều đất rộng gái xinh trai tài.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001