Đưa thư không thấy đưa sang,
Hay là đã có phượng hoàng thì thôi.
Bây giờ ba chốn bốn nơi,
Chàng ở trên ấy, bỏ tôi dưới này.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001